MAKALE

MAKALE

2008 krizi sonrasında Satoshi Nakamoto tarafından ortaya atılan blok zincir teknolojisi ve kripto paralar merkezi esas alan ekonomi anlayışına alternatif bir yaklaşım olarak doğdu. Özellikle 2017 yılında büyük ilgi toplayan Bitcoin ve diğer kripto paralar belirli finansal alan­larda mevcut kağıt paralara rakip olabilecek dijital kripto para birimi olarak görüldü. ....... Devamını Oku

Bu çalışma 1998-2017 döneminde Türkiye’nin dış ticaretinin teknoloji yoğunluğunun ve bölgesel dağılımının nasıl değiştiğini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda imalat sanayi ürünleri dış ticareti OECD’nin sınıflandırması kullanılarak i-Düşük Teknolojili Ürünler, ii-Orda-Düşük Tekno­lojili Ürünler....... Devamını Oku

Sanayi devrimi toplumlar için yeni bir iktisadı, siyasi ve toplumsal değişimin başlangıcı olmuştur. Akademik çalışmalarda genelde bu değişime olumlu bakan çalışmalar daha fazla yer almaktadır. Ancak devrimin birde akademik çalışmalarda daha az konu olan başka bir boyutu da vardı. Bu boyutta sanayi devrimini bir kısım insanların heyecanla karşılamadıklarıdır. Devrimi hoş....... Devamını Oku

Bu çalışmada Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS), ELÜS sisteminin işleyişi, Lisanslı Depolar, Ürün İhtisas Borsası ve ELÜS’lerin başta İslami Finans olmak üzere tüm finansal piyasalarda uygulana­bilir alanları açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda ilk olarak ELÜS’lere neden ihtiyaç duyulduğu, özellikle....... Devamını Oku

Rekabetin gitgide daha çetinleştiği günümüz koşullarında sürdürülebilir büyüme ve rekabet üstünlü­ğü sağlamaları için örgütler kaynaklarından azami ölçüde faydalanma yoluna gitmektedir. İşletmeler daha malzemeyi edinmeden önce kaynağı nasıl etkin ve verimli şekilde kullanacağını planlamalı....... Devamını Oku

Günümüzde her işletme dijital işletmeye dönüşmüştür. Değişimin temel dinamiği olan bilişim teknoloji­leri, işletmelerdeki yönetim süreçlerinin yeniden yorumlanması ve kurgulanmasını zorunlu kılmakta, hatta işletmelerin hayatta kalma ve rekabet edebilme başarıları bilişim teknolojilerine uyum başarıları ile doğru orantılı hale gelmektedir. Bu ....... Devamını Oku

Türkiye piyasa risk endeksinin oluştulması üzerine yapılan çalışmada, akademik olarak kullanılan değişkenlerin yanı sıra piyasa uygulamalarında da takip edilen endikatörlere, spreadlere ve rasyolara yer verilmiştir. Değişken grupları asal bileşenler ile faktör bazına indirgenerek Türkiye’ye özgü varlıklar, faiz grupları, küresel oynaklık ve geli....... Devamını Oku

Endüstri 4.0, iş çevreleri, siyaset ve toplum gündemini son 3-4 yıldır meşgul eden me­selelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu meseleye dair söylemlerdeki öngörüler ise pek de sınır tanımıyor. Üretimin tamamen robotlar ile gerçekleştiği, şehirlerin akıllı hale geldiği; buzdolabınızın marketle iletişime geçerek sipariş verebildi....... Devamını Oku

Bu çalışma, orta-gelir tuzağı kavramının teorik arka planını açıklamayı, bu teorik çerçevede Türkiye ekonomisinin konumunu belirlemeyi ve Türkiye için bu tuzaktan çıkış stratejisinin bileşenlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Türkiye ekonomisi ve orta-gelir tuzağına düşmüş olan ve yüksek gelir düzeyine çıkmış ....... Devamını Oku

İktisatta ortodoksi ve heterodoksi ayırımının hem sosyolojik hem de teorik gerekçeleri vardır. Her iki açıdan bakıldığında da günümüz iktisadında ortodoksiyi neoklasik iktisat oluşturmaktadır. Başlıca heterodoks iktisat okulları olarak da asıl kurumsal iktisat, radikal politik iktisat, Avusturya iktisat okulu, post Keynesyen iktisat ve feminist iktisat gibi okullar say....... Devamını Oku

Dijital teknoloji, bilginin bit cinsinden ifade edilmesidir. Bu teknoloji, verilerin depolama, hesaplama ve aktarım maliyetlerini azaltmıştır. Dijital ekonomi üzerine yapılan araştırmalar, dijital teknolojinin ekonomik faaliyetleri değiştirip değiştirmediğini ve değiştiriyorsa bunun nasıl gerçekleştiğini incele­mektedir. Bu incelemede dijital ekonomik faaliyetlerle ilgili beş farkl....... Devamını Oku

Bu çalışma Türkiye’de 2005-2016 döneminde ekonomik büyüme ve istihdam ilişkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bir ekonomideki büyüme istihdam ilişkisinin mahiyeti bu ekonomide büyümenin istihdam oluşturma kapasitesi ve verimlilik artışları ile bilgi edinmemize olanak tanır. Bu çalışmada, büyümenin istihdam yoğunluğunu ö....... Devamını Oku

Vergilemenin iktisadi bir olgu olduğu ve teknik süreçler içerisinde şekillendiği kabul edilir. Bu genel kabulün ders kitaplarına kadar yansıdığı düşünüldüğünde, tartışmasız bir gerçek olduğu yanılgısı ortaya çıkabilmektedir. Hem tarihsel açıdan hem de reel güç ilişkileri bakımında dikkatlice bakıldığında, vergilemeni....... Devamını Oku

 Bu çalışmanın amacı İslâmî prensiplere uygun hisse senedi yatırımları hakkında geliştirilen izleme tekniklerini analitik olarak sunmak ve temel izleme metodolojilerini tanıtmaktır. Bu bağlamda Dow Jones (DJ), Morgan Stanley Capital International (MSCI), Financial Times Stock Exchange (FTSE Russel), Standard & Poor’s (S&P Global) gibi uluslararası &o....... Devamını Oku

Mevudat bankaları, müşterilerinden mevduatı satın alırken, İslami bankalar işletilmek üzere ödünç alarak, mevduat müşterisi ile kar ve zarar ortaklığı kurmaktadır.  Ancak bu mantıksal farklılığa rağmen günümüzde iki bankacılık türünün birlikte faaliyet gösterdiği ekonomilerde bu iki mevduat türü getirilerinin be....... Devamını Oku

Servet, servetin bölüşümü, yoksulluk kavramları ve bunlarla bağlantılı olarak eşitsizlik kavramı her zaman iktisatçıların gündemini meşgul eden kavramlar olmuştur. Konu üzerine yapılan çalışmalar, yoksulluğun kaynağının iktisadi, siyasi ve toplumsal güçlerin kararlarıyla yakından bağantılı olduğunu ortaya koymaktadır. İktisatçıların Sa....... Devamını Oku

Küreselleşme süreci, birçok alanda olduğu gibi uluslararası göç ve bu olguyu etkileyen ve belirleyen dinamiklerde de değişikliğe neden olmaktadır. Bu bağlam dâhilinde, diğer piyasalarda olduğu gibi, işgücü piyasasının sınır ötesi hareketliliğinin artması durumuyla karşı karşıya olduğumuzu belirtmek gerekmektedir ki bunu sağlayan en temel parametre ....... Devamını Oku

Davranışsal iktisat alanında yapılan akademik çalışmaların sayısında son yıllarda önemli bir artış görülmektedir. İktisat ve psikoloji disiplinlerinin bir arada kullanılması sonucu ortaya çıkmış olan davranı şsal iktisat alanının temel odak noktası bireylerin karar alma konusudur. Ancak karar alma konusu ile ilgilenen tek alan davranışsal iktisat değildir. Pazarlama di....... Devamını Oku

Davranışsal iktisat, bazı aktörlerin insani sınırlılıklar ve karmaşıklıklar sergilediği piyasalarda neler olduğunu araştıran ve psikoloji ile iktisadı bir araya getiren bir disiplindir. Geçerlilikle ilgili temel bir soruyla konuya başlayacağız. Piyasa güçleri, öğrenme ve evrim birleşerek bu insanî nitelikleri geçersiz mi kılmaktadır? Hayır. Arbitrajın sını....... Devamını Oku

2017 Nobel Ekonomi Ödülü, davranışsal iktisada katkılarından dolayı Prof. Richard Thaler’e verildi. Temel olarak Prof. Thaler’in çalışmaları, klasik iktisat teorisinin tanımladığı şekliyle “rasyonel insan”ı öngören iktisadî dogmayı sorgulamaktadır. Bu teoriye göre rasyonel insan, karşısına çıkan her seçeneğin ilâ....... Devamını Oku

Metin Coşgel ve Boğaç Ergene’nin The Economics of Ottoman Justice adlı kitabı Osmanlı mahkeme kayıtlarını (kadı sicillerini) kantitatif olarak inceleyen, tarih ve iktisat disiplinlerini son derece iyi harmanlamış bir eserdir. Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda kadı sicilleri genellikle sosyo-ekonomik açıdan incelenmiş ve bu nedenle de çok az sayıda istatistiksel &ccedi....... Devamını Oku

Bu iyi yazılmış, bilgilendirici kitap; önsöz, on altı bölüm, sonsöz ve dizinden oluşmaktadır. Belli bir görüş açısından (özgürlükçü sağ) yazılmış olması bazı okuyucuların sinirine dokunabilir ve kusurlarından dolayı dış kaynak okuması için alt seviyedeki lisans öğrencilerine verilmesi önerilmeyebilir. Matt Ridley....... Devamını Oku

Son yıllarda Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan bilim insanları arasında ‘ana akım’ iktisattan ayrılan isimleri görmek mümkün. Bu ekonomistler tam anlamıyla genel kabullere karşı çıkmasalar da farklı bakış açılarının ödüllendirilmesi iktisat alanındaki fikir çeşitlenmesinin göstergesidir. Kitabın yazarlarından Ric....... Devamını Oku

Bir yazarın eseriyle birden çok ve birbirinden farklı alana akademik katkı yapabilmesi hayli müşkül bir meseledir. ABD Nasıl Kalkındı: Amerika Birleşik Devletleri´nin İktisadi Büyümesinde Devletin Rolü (1790-1860) başlığıyla Beta Yayınevi tarafından neşredilen kitap disiplinlerarası zor bir meselenin altından kalkarak, iktisat tarihi dışında özellikle &uu....... Devamını Oku

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu: 2018 yılında Türkiye Ekonomisinin büyüme hızının baz etkisinin kaybolması nedeniyle 2017 yılına göre bir miktar düşeceğini ve yüzde 4-5 arası gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Büyümenin ana belirleyenleri yine ihracat ile maliye politikası olacaktır. Global ekonominin 2009 krizinden bu yana büyüme açısından....... Devamını Oku

ABD’nin 19. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı büyüme, tarihi süreç, teori ve kurumların etkileşimi çerçevesinde ele alınabilecek çok boyutlu bir tecrübedir. ABD federal yapısının organları olan federal hükümet, eyalet hükümetleri ve yerel idareler arasındaki yetki ve güç çekişmesi söz konusu dö....... Devamını Oku

Kâğıdın tarihi çok eski devirlere gitse de para olarak kullanımı insanlık tarihi içerisinde yenidir. Altın ve gümüşün para olarak basılarak tedavülde kullanıldığı bir dünyadan kâğıdın para olarak kullanıldığı dünyaya geçiş kısa bir sürede gerçekleşmemiştir. Tarihte farklı toplumlar kâğıt dahil olmak üzere farklı ....... Devamını Oku

Bu makalede blok zinciri (blockchain) teknolojisi ile kripto para birimlerinin yeniliğin oranı ve yönünü nasıl etkileyeceğini iktisat teorisi bağlamında ele alınmaktadır. Dağıtık hesap defteri teknolojisinden etkilenen iki temel maliyet tespit ettik: 1) doğrulama maliyeti ve 2) ağ kurma (networking) maliyeti. Piyasalar, mal ve hizmetlerin alıcı ve satıcılar arasında isteğe bağlı m&u....... Devamını Oku

Kripto-para piyasası oldukça yeni olmasına rağmen hızla gelişmekte ve piyasada yüksek volatilite yaşanmaktadır. Bu gelişmeler hem hükümetler hem firmalar için tehlikeleri ve fırsatları da birlikte getirmektedir. Bu gelişen piyasaya finans literatürü de kayıtsız kalmamış, geleneksel finansal varlıklar için yapılan çalışmalar başta Bitcoin olmak &....... Devamını Oku

2017 yılından itibaren, başta Bitcoin olmak üzere, kripto paraların, en çok getiriyi sağlayan finansal araçlar olarak öne çıktığı gözlenmektedir. Kripto paralardan elde edilen gelirlerin artması, bu gelirlerin vergilendirilmesi konusunu da gündeme getirmektedir. Bu makale Türk Vergi Mevzuatına göre kripto paraların vergilendirilmesini incelemekted....... Devamını Oku

Pazarlama uygulamaları işletmeler için her zaman en önemli faaliyetlerden biri olmuştur. Tüketicilerin ihtiyaçlarını doğru biçimde tespit edebilmek ve bu ihtiyaçları tüketicileri memnun edecek seçeneklerle karşılayabilmek pazarlamanın en önemli amaçlarından biridir. Bu amaca ulaşmak için gelişen teknolojinin sağladığı tüm ar....... Devamını Oku

Kameralı Chat Kameralı Sohbet Trabzon Bayan ArkadaşSosyal içerik Platformu